17. EVANESCENT

Atelier Sisu

Plaza de Sta. María / Santa Maria plaza

ateliersisu.com

EVANESCENT (evanescente) es un adjetivo, que significa la cualidad de ser fugaz o desvanecerse rápidamente; impermanencia. EVANESCENT es un entorno temporal inmersivo de luz y sonido que pretende capturar el concepto de lo efímero y transitorio en una forma visual: la burbuja. Esta art-quitectura conecta audiencias emulando la calidad etérea y magica de las burbujas, apelando a nuestra alegría universal y asombro infantil.

EVANESCENT (evanescente) adjektibo bat da, iheskorra izatea edo azkar desagertzea esan nahi duena; iraunkortasunik eza. EVANESCENT argia eta soinua barnean hartzen dituen denbora ingurunea da, eta galkortasunaren eta iragankortasunaren kontzeptua modu bisual batean jaso nahi du: burbuila. Art-kitektura horrek audientziak konektatzen ditu burbuilen kalitate etereoa eta magikoa emulatuz, gure poz unibertsalera eta haurren harridurara joz.

EVANESCENT is an adjective, meaning the quality of being fleeting or vanishing quickly; impermanence. EVANESCENT is an immersive, light and sound temporary environment that aims to capture the concept of ephemerality and transience is a visual form: the bubble. This art-chitecture connects audiences emulating the ethereal quality and magic of bubbles, appealing to our universal playfulness and childlike wonder.